Ga naar de inhoud

Artikel 1 Algemeen
1. Na aanmelding ontvangt u van mij een bevestiging en een factuur voor het verschuldigde lesgeld. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Door inschrijving geeft de student te kennen mijn algemene voorwaarden gelezen te hebben en te accepteren.
2. Uw naam en adresgegevens zullen alleen door mij gebruikt worden om u op de hoogte te houden van mijn activiteiten en de voortgang van de lessen.


Artikel 2 Annulering
2.1. Inschrijving geldt voor de duur van de losse module, cursus, workshop, training of opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld.
2.2. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht heeft de weg van ontspanning het recht de lessen/workshop te annuleren. Het eventueel betaalde lesgeld wordt volledig terugbetaald.
2.3. Bij annulering door de student later dan een week voor het begin van de lessen/workshop is het volledige lesgeld verschuldigd.
2.4. De weg van ontspanning zal al het mogelijke ondernemen om het plotseling uitvallen van lessen te voorkomen. Verder zal de weg van ontspanning een vervangend leraar of een vervangend datum organiseren. U kunt geen financieel beroep op mij doen bij het onverhoopt uitvallen van een les.
2.5. Een privéles/coaching consult kan tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen wordt het honorarium in rekening gebracht. Afmelden dient telefonisch te geschieden.
2.6. Als een deelnemer een al betaalde groesples afzegt is restitutie niet mogelijk. Echter mag de deelnemer aan een vervangende les deelnemen als dit mogelijk is.

Artikel 3 Betalingen
3.1. Na de coaching sessie of de privéles bent u persoonlijk aansprakelijk voor de volledige en tijdige betaling. U dient de nota binnen 5 dagen over te maken aan de weg van ontspanning.
3.2. Groepslessen zijn vooraf het begin van de eerste les te betalen.
3.3. Bij het uitblijven van de betaling en het overschrijden van de wettelijke betalingstermijn zal een incassobureau worden ingeschakeld. Het bedrag zoals vermeld op de laatste herinneringsfactuur en gederfde rente zullen door het incassobureau worden geïnd. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3.4. Wanneer uw NAW of andere gegevens foutief op de factuur staan vermeld, dient u dit direct schriftelijk/telefonisch aan het de weg van ontspanning te melden. Vermeldt hierbij de correcte gegevens. U ontvangt dan een nieuwe nota met de correcte gegevens.


Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1. De weg van ontspanning is niet aansprakelijk voor diefstal en is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of calamiteiten tijdens studieactiviteiten.
4.2. Op alle met de student gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de student.
4.3. Alle verplichtingen van de weg van ontspanning onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen. De weg van ontspanninng is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt/student indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de weg van ontspanning. De weg van ontspanning is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt/student die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. In geen geval is de weg van ontspanning aansprakelijk voor enige schade, ongeacht in welke vorm en op welke grondslag gebaseerd, aan de zijde van de opdrachtgever.


Artikel 5 Overmacht
5.1. De weg van ontspanning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de student c.q. opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
6.1.  De weg van ontspanning is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de student de verplichtingen uit de overeenkomst, niet volledig of niet tijdig nakomt.
6.2.  Voorts is de weg van ontspanning bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de weg van ontspanning kan worden gevergd.
6.3.  Indien de weg van ontspanning tot opschorting of ontbinding overgaat, is de weg van ontspanning op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.4.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de weg van ontspanning, zal de weg van ontspanning zorgdragen voor terugbetaling van dat deel van het cursus- opleidingsgeld waarvoor de student nog geen levering van dienst heeft gehad. Dit tenzij de opzegging aan de student toerekenbaar is, zoals in geval van wangedrag of misbruik van de naam of logo van de weg van ontspanning.


Artikel 7 Veiligheid
7.1.  De deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en -normen te volgen. (RIVM)
7.2.  De deelnemer dient voor aanvang van de module, cursus, workshop, training of opleiding te melden bij de weg van ontspanning of hij/zij fysieke of mentale klachten heeft.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid
8.1. Alles wat in het contact tussen coach en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten tenzij de wet anders voorschrijft.  De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt. De weg van ontspanning wijst er nadrukkelijk op dat de absolute vertrouwelijkheid van eventueel e-mail contact niet door haar kan worden gewaarborgd aangezien internetproviders i.v.m. criminaliteitsbestrijding wettelijk verplicht worden e-mail berichten te bewaren.

Artikel 9 Wijziging algemene voorwaarden
9.1. De weg van ontspanning behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe cliënten geldt de meest actuele versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 10 De cliënt/student is zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid.
10.1. Coaching en lessen zijn bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging van de reguliere geneeskunde. Bij medische klachten dient altijd eerst een arts ingeschakeld te worden.

Artikel 11 (Tussentijdse) Beëindiging Workshops
11.1. Partijen kunnen de Overeenkomst uitsluitend beëindigen op de wijze zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.
11.2. De Overeenkomst kan door de Klant uitsluitend tussentijds beëindigd worden, doordat de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht of doordat de Klant de dienst wenst te annuleren, e.e.a. zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst kan enkel geannuleerd worden per e-mail naar info@dewegvanontspanning.nl. Zowel de Aanbieder als de Klant hebben de mogelijkheid de Dienst te annuleren, e.e.a. zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.
11.3. de weg van ontspanning is bij annulering gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen:
11.3.1. Bij verzoek tot annulering door de Klant korter dan zeven (14) dagen vóór aanvang van de Dienst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
11.3.2. Bij verzoek tot annulering door de Klant langer dan zeven (14) dagen en korter dan dertig (30) dagen wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht.
11.3.3. Bij verzoek tot annulering door de Klant langer dan dertig (30) dagen vóór aanvang wordt 25% van het totale bedrag in rekening gebracht.
11.3.4. Alsdan de Klant na aanvang van de Dienst de Overeenkomst (tussentijds) beëindigt bestaat er geen recht op enige restitutie van de kosten.
11.3.5. Indien er sprake is van een tussentijdse beëindiging zijn de openstaande bedragen direct opeisbaar door de weg van ontspanning.
11.4. Indien de weg van ontspanning de Dienst annuleert, brengt Workshop.nl de Klant binnen achtenveertig (48) uur schriftelijk van op de hoogte. De Klant krijgt dan de mogelijkheid aangeboden de Dienst te verplaatsen of te annuleren. Ingeval van annulering door Workshop.nl zal het volledige bedrag binnen veertien (14) dagen worden terugbetaald.